Skip to content

Skontaktuj się z nami!

Adres

ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa

Kontakt - Email

Kontakt - numery telefonów

Nr telefonu dla Wierzycieli i Pełnomocników: + 48 793 001 124

Nr telefonu dla Komorników: + 48 535 599 711

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej: RODO informujemy, że:

Administratorem lub Podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Smart Business Software Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu poprzez formularz kontaktowy, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Kategorie danych osobowych obejmują m.in.: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, login, hasło.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające realizujące obsługę zgłoszeń na zlecenie administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani/Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzane dane osobowe naruszają przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że w przypadku odmowy podania danych, informacja o stanie sprawy może zostać nieudzielona.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@smartbs.pl. Od 01.09.2021r. funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Grzegorz Szajerka.

Adres

ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa

Kontakt - Email

Kontakt - numery telefonów

Nr telefonu dla Wierzycieli i Pełnomocników: + 48 793 001 124

Nr telefonu dla Komorników: + 48 535 599 711